Zobacz

Witamy

2008-10-04 20:29:04

Wprowadzili鄉y nowe systemy materia堯w budowlanych - uszczelnianie budowlane /izolacje przeciwwodne firmy SCHOMBURG.

wi璚ej...

Polityka prywatno軼i

W zwi您ku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ROZPORZ.ZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) Administrator Danych Osobowych w „GIPSATURA” w Leszczach informuje:
 
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Przedsi瑿iorstwie „GIPSATURA” w Leszczach jest: Prezes Zarz康u – Ireneusz Pi瘯o, maj帷y siedzib pod adresem: Leszcze 13, 28-400 Pi鎍z闚, tel. 041 357 17 04.

 

2. Do zakresu dzia豉 Firmy nale篡: sprzeda materia堯w remontowo-budowlanych, ze szczeg鏊nym wskazaniem na system suchej zabudowy, adaptacja pomieszcze i zagospodarowanie poddaszy.


3. Administrator przetwarza dane osobowe w 軼i郵e okre郵onym, minimalnym zakresie niezb璠nym do osi庵ni璚ia celu, o kt鏎ym mowa powy瞠j. W szczeg鏊nych sytuacjach Administrator mo瞠 przekaza/powierzy dane innym podmiotom. Podstaw przekazania/powierzenia danych s wy陰cznie przepisy prawa  (np. wymiar sprawiedliwo軼i, administracja skarbowa, instytucje zwi您ane z obs逝g szeroko poj皻ych funduszy unijnych, podmioty zwi您ane z obs逝g sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub w豉軼iwie skonstruowane, zapewniaj帷e bezpiecze雟two danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

 

4.Dane osobowe nie b璠 przekazywane do pa雟twa trzeciego/organizacji mi璠zynarodowej.

5.Dane osobowe przetwarzane przez Przedsi瑿iorstwo przechowywane b璠 przez okres niezb璠ny do realizacji celu, dla jakiego zosta造 zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji okre郵onymi przez ustawy kompetencyjne lub ustaw z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.Dz.U.2018.217), w tym Rozporz康zenie Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz闚 akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia豉nia archiw闚 zak豉dowych.

6.W zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych ich W豉軼icielowi przys逝guj nast瘼uj帷e uprawnienia:
·         prawo dost瘼u do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
·         prawo do 膨dania poprawy danych osobowych – w przypadku gdy dane s nieprawid這we lub niekompletne;
·         prawo do 膨dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
-  osoba, kt鏎ej dane dotycz kwestionuje prawid這wo嗆 danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, kt鏎ej dane dotycz, sprzeciwia si usuni璚iu danych, 膨daj帷 w zamian ich ograniczenia,
  Administrator nie potrzebuje ju danych dla swoich cel闚, ale osoba, kt鏎ej dane dotycz, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze,
 - osoba, kt鏎ej dane dotycz, wnios豉 sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora s nadrz璠ne wobec podstawy sprzeciwu;
·         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy spe軟iona nast瘼uj帷a przes豉nka:
- zaistniej przyczyny zwi您ane z szczeg鏊n sytuacj, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w豉dzy publicznej przez Administratora.

 

7.W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), W豉軼icielowi danych przys逝guje prawo do cofni璚ia tej zgody w dowolnym momencie. Cofni璚ie to nie ma wp造wu na zgodno嗆 przetwarzania, kt鏎ego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni璚iem, z obowi您uj帷ym prawem.

 

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si na podstawie zgody osoby, kt鏎ej dane dotycz, podanie przez W豉軼iciela danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

9. Podanie danych osobowych jest obowi您kowe, w sytuacji gdy przes豉nk przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa mi璠zy stronami, oraz dobrowolne w przypadku gdy przetwarzanie odbywa si na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych.

 

10. W豉軼icielowi danych przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie jego danych osobowych.

 

11. Administrator nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.